หลักสูตร อบอมพี่เลี้ยงเด็ก คอร์สเร่งรัดพิเศษ

หลักสูตร อบอมพี่เลี้ยงเด็ก คอร์สเร่งรัดพิเศษ

1. พี่เลี้ยงเด็กที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ

2. ผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพพี่เลี้ยงเด็ก

 

ระยะเวลา

อบรมวันจันทร์-ศุกร์ รวม 5 วัน เวลา 9.00-17.00 น. รวม 40 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรของ Ayasan Premium ได้ออกแบบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรมาตรฐานแกนหลักสำหรับผู้เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3

ปี และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย

 

หมวดที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Health, Hygiene and Safety)

1. การดูแลทำความสะอาดร่างกาย (วิธีการอาบน้ำ สระผม แปรงฟันที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ)

2. โภชนาการสำหรับเด็ก (การเตรียมอาหารและนมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย เทคนิคในการให้นม

การฝึกการทานนมจากขวด การเลิกทานนมขวด)

3. การดูแลการรับประทาน การนอน และการขับถ่าย (การทำความสะอาดหลังการขับถ่าย การใส่ผ้าอ้อมแบบต่างๆ การฝึก Toilet training)

4. การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

หมวดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (Development and Learning)

1. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 6 ปี

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย เทคนิคการร้องเพลง

การเล่านิทานและคำคล้องจอง กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก)

3. พฤติกรรมเด็ก (ลักษณะพฤติกรรมและวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย)

หมวดที่ 3 โภชนาการสำหรับเด็ก

1. อาหารสำหรับเด็กแรกเกิด – 6 เดือน

2. อาหารสำหรับเด็ก 6 เดือน – 1 ขวบ

3. อาหารสำหรับเด็ก 1 ขวบ – 3 ขวบ

หมวดที่ 3 การเตรียมตัวสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ (How to be Professional Nanny)

1. คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก

2. จิตวิทยาการดูแลเด็กและจรรยาบรรณพี่เลี้ยงเด็ก

3. ปัญหาต่างๆที่พี่เลี้ยงเด็กมักพบในการทำงานและวิธีการแก้ไข

4. บุคลิกภาพ ภาษา และการสื่อสาร

5. เทคนิคการทำงานกับผู้ปกครองและสถานรับเลี้ยงเด็ก

 

 

02-020-0686 / 084-060-9985 (Pat)

pimwalan@ayasan-service.com


หลักสูตร อบอมพี่เลี้ยงเด็ก